Mobile Ads Networks: Startapp, Admob, Inmobi CHF MOBILE

Với admob thì m chỉ đặt quảng cáo duới dạng Banner, lợi nhuận sẽ thu được từ “Số Lượt Hiển Thị”của quảng cáo. Nên chúng ta sẽ quan tâm đến ECPMlợi nhuận bạn thu được với 1000 lần hiển thị. Admob có cả trả theo click và lượt hiển thị ECPM. Với bài viết này m chỉ giới hạn ở Admob banner nhỏ, nên m chỉ đề cập đến ECPM và số lượt hiển thịtuy nhiên M thấy nếu ứng dụng có CTRPercentage of clicks over impressions cao thì ECPM cũng cao. Thường thì Admob có tỉ lệ Fillrate 100% nên ECPM RPMDưới đây là dữ liệu về ECPM của m trong 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày, 6 tháng gần đây.